วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

'ณัฐวุฒิ'สั่งเดินหน้าโครงการยางพารา8แสนไร่


'ณัฐวุฒิ'สั่งเดินหน้าโครงการยางพารา8แสนไร่


นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยวา กระทรวงเกษตรฯ พิจารณาวาควรดำเนินโครงการขยายพื้นที่ปลูกยาง 8 แสนไรตอไปหรือไม และจะต้องใช้งบประมาณดำเนินการรวม 400 ล้านบาท โดยอยู่ระหว่างการเสนอให้ครม.พิจารณา ส่งผลให้การสงเสริมกล้ายางให้กบเกษตรกรที่เข้ารวมโครงการในปี55 ไมทันฤดูกาลปลูก ซึ่งอาจต้องเปลี่ยนวิธีดำเนินการจากเดิมที่ ส.ก.ย.เป็นผู้จัดซือกล้ายางและแจกให้กับเกษตรกร เป็นการจายเงินให้กบเกษตรกรไปซือเอง หรือวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม

 ข่าวกรมวิชาการเกษตร ไทยรัฐ หน้า 9, กรุงเทพธุรกิจ หน้า 05, ข่าวสด หน้า 9 รูปจาก internet

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ตะลึง!'ทุเรียนนนท์ลูกละหมื่น กระแสนิยมส่งดันราคาพุ่งเท่าตัว กษ.เร่งเพาะพันธ์แจกสวนนํ้าท่วม

 ตะลึง!'ทุเรียนนนท์ลูกละหมื่น กระแสนิยมส่งดันราคาพุ่งเท่าตัว กษ.เร่งเพาะพันธ์แจกสวนนํ้าท่วม


นางจันทร์ธิดา มีเดช ผอ.สศข.7 ชัยนาท เปิดเผยวา พื้นที่สวนทุเรียนจ.นนทบุรีเสียหายไปมากจากเหตุการณ์น้ำทวมปี 54 ทำให้ผลผลิตทุเรียนที่ออกสู่ตลาดมีปริมาณลดลง ทำให้เกษตรกรยังไม่กล้าที่จะปลูก่่ทุเรียนทดแทนพื้นที่สวนทุเรียนที่เสียหาย เนื่องจากยังไม่วางใจสถานการณ์น้ำในปีนี แม้ว่าราคาทุเรียนอยู่ที่ลูกละ 7,000- 10,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีที่ผาน กระทรวงเกษตรฯ จงได้ได้จัดโครงการกูวิกฤติสวนไม้ผล พันธุ์ดีเฉพาะท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัย นำพันธุ์ทุเรียนจากจ.นนทบุรีที่เก็บรักษาและขยายพันธุ์ภายในศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สงมอบกลับคืนสูเกษตรกรเจ้าของพันธุ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนนนท์
ข่าวกรมวิชาการเกษตร  เดลินิวส์ หน้า 28, แนวหน้า หน้า 9, 13

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555


ณัฐวุฒิเสนอ'กนย.'ชดเชยขาดทนเพิ่มความคล่องตัวให้อ.ส.ย.-เปลี่ยนวิธีซื้อยางใหม่

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.เกษตรฯ เปิดเผยว่าจะนำคณะทำงานเดินทางไปเจรจาขายยางพาราที่ประเทศจีนในโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง หรือโครงการ 1.5 หมื่นล้านบาท โดยสังการให้ทูตเกษตร ทูตพาณิชย์ ของไทยประสานงานกับผู้ประกอบการนำเข้ายางของจีน สำหรับสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนนิติบุคคลทีเข้ารวมโครงการ่กูเงินจากธ.ก.ส. มาซื้อยางจากสมาชิกวงเงิน 5,000 ล้านบาท ขณะนีผานการอนุมัติจาก ธ.ก.ส.ให้กูได้4,000 ล้านบาท แตออกไปรับซื้อยางเพียง 500-600 ล้านบาทเท่านั้น จึงมอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรตรวจสอบปัญหาดังกล่าว สวนวิสาหกิจชุมชนสามารถขายยางให้ อ.ส.ย.ได้โดยตรง แต่ไม่สามารถกู้เงินกบ ธ.ก.ส. ได้ เพราะต้องจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล

ข่าวกรมวิชาการเกษตร,ประชาชาติธุรกิจ หน้า 5
 
Copyright (c) 2010 ข่าวการเกษตรวันนี้. Design by WPThemes Expert
Themes By Buy My Themes And Cheap Conveyancing.